Битовият газсигнализатор H-220.IАQ е предназначен да контролира качеството на въздуха в затворени помещения. Уредът следи концентрацията на летливи органични съединения/VOC/, въглероден окис и други замърсители, сигнализира светлинно и звуково и активира вентилационната система.

LED индикация: зелен светодиод – нормална работа, червен – аларма, жълт - повреда/fault/

При първоначално включване сензорът загрява 30сек., уредът издава двукратен звуков сигнал и светва зеления светодоид/нормална работа/.

По време на нормална работа уредът извършва измервания на на газовата концентрация и сигнализира, при отчетено повишение – светва червен светодиод, уредът издава непрекъснат звуков сигнал. След 5 секунди се задейства релейният изход, с които се задейства изпълнително устройство/например вентилация/.

Битовият газсигнализатор H-220.IАQ има ТЕСТ режим, с който може да се провери изправността му, без да има алармено събитие и функция - автодиагностика за проверка на състоянието на сензора.

Летливите органични съединения /VOC/ са газове, които се отделят от твърди вещества и течности. Това са химични съединения, използвани при призводството на широка гама продукти. По време на тяхната употреба тези химични съединения се отделят и концентрация им в затворени помещения досига изключително високи нива. Сетивните човешки органи могат да усетят само накои от тях. Продължителният престой в помещения с такива съединения или вдишване на високи концентрации имат токсичен ефект.

Органичните химични съединения влизат в състава на продукти като: строителни материали за външен и вътрешен интериор, бои и лакове, които съдържат органични разтворители, както и много почистващи и дезинфекциращи и обезмасляващи препарати, козметични продукти, офис оборудване като копирни машини и принтери, лепила, пестициди и др. Тези продукти отделят тосични емисии по време на тяхното използване и съхранение.

Най-често използваните летливи органични съединения са формалдехид, етиленгликол, дипентен, стирол, изопентан, хлор, толуен, винилхлорид, диметилбензол

Въглеродният окис е силно токсичен газ, които се отделя при непълното изгаряне на веществата. Чести източници на СО са цигарения дим, отоплителни уреди, използващи изкопаеми горива, фурни и автомобилни газове.

Битовият газсигнализатор H-220.IАQ е със сензорен елемент, който е изключително чувствителен към летливите органични съединения и разтворители. Той е подходящ за контрол на вътрешния климат, защото регулира въздушния дебит спрямо реално необходимия, като отчита нуждата и скоростта на вентилиране.

H-220.IАQ

Технически характеристики

 • контролиран газ: летливи органични съединения и СО
 • изходни сигнали: релейни, SPDT, 230V/2A
 • захранващо напрежение: 230V/50Hz
 • мощност: 3W
 • звукова сигнализация: диференциална
 • светлинна сигнализация: LED
 • работна температура: 0÷ +40˚С
 • относителна влажност: 30 ÷ 90% RH
 • налягане: атмосферно ± 10%
 • габаритни размери: 130 х 96 х 38mm (В х Ш х Д)
 • тегло: 145 гр.
 • маркировка за съответствие: СЕ

           Техническо описание H-220.IAQ