16.12.2020

На 15.12.2020 Инвест Електроникс ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, във връзка с проектно предложение № BG16RFOP002-2.040-0287 "Подобряване на конкурентоспособността и експортния потенциал на Инвест Електроникс ООД, чрез внедряване на нови технологии, повишаване на качеството и оптимизация на производствените процеси". (Improving the competitive position and export potential of Invest Electronics Ltd through the implementation of advanced manufacturing technology, enhancements in quality control and optimisation of the production process. Целите на проектното предложение, свързани с повишаване на експортния потенциал и подобряване на конкурентоспособността на Инвест Електроникс ООД, ще бъдат осъществени с подкрепата на Европейския Фонд за Регионално Развитие. Изпълнението на заложените по проекта дейности следва да доведе и до подобрения в производствените практики, както и до по-висока резултатност на производствените процеси.